برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

پرش به فهرست

دولت‌های عضو این پروتكل توافق می‌كنند كه:ماده ۱۱.هر یک از دول عضو در این پروتكل (دولت عضو) صلاحیت كمیته حقوق معلولین (كمیته) را برای دریافت و بررسی مكاتبه‌های افراد یا از طرف افراد یا گروه‌هایی كه در آن حوزه ادعا می‌كنند كه توسط دولت‌های عضو مربوطه قربانی تضییع مفاد كنوانسیون شدهاند؛ به رسمیت میشناسد.۲. هیچ مكاتبه‌ای در مورد دولتی كه عضو پروتكل حاضر نمی‌باشد؛ نمی‌بایست دریافت شود.

#

ماده ۲كمیته می‌بایست مكاتبات زیر را "غیرقابل قبول" در نظر گیرد: الف) مكاتبه بینام.ب) مكاتبه مبتنی بر سوء استفاده از حق تسلیم چنین مكاتبه‌هایی بوده یا مغایر با مفاد كنوانسیون حاضر باشد.پ) موضوع مشابهی كه قبلاً توسط كمیته بررسی شده باشد؛ یا در روند تحقیق بین‌المللی دیگری در حال بررسی باشد.ت) تمام راه حلهای محلی در دسترس مورد بحث قرار نگرفته است. این مورد نباید در جایی كه اقدام به حل مشكل بدون دلیل طولانی شده یا بعید می‌باشد،به حل مؤثر مشكل ختم شود به عنوان قاعده قرار گیرد. ث) اگر آشكارا بی‌اساس بوده یا به صورت مؤثر تأیید نشده باشد.ج) حقایق موضوع مكاتبه قبل از اجرایی شدن كنوانسیون حاضر اتفاق افتاده باشد؛ مگر آن كه آن حقایق تا تاریخ فوق ادامه یافته باشد.

#

ماده ۳با توجه به مفاد ماده ۲ پروتكل حاضر، كمیته می‌بایست هر مكاتبه تسلیم شده را به صورت محرمانه به اطلاع دولت عضو برساند، در عرض۶ ماه دولت دریافت‌كننده نامه می‌بایست به كمیته، توضیح و گزارش كتبی كه روشن‌گر موضوع و راه حل آن در صورت اعمال گردیدن توسط دولت مربوطه باشد؛ تسلیم نماید.

#

ماده ۴۱. در هر زمان بعد از دریافت یک مکاتبه و قبل از رسیدن به تعیین صحت آن، کمیته می‌تواند درخواستی را برای توجه فوری به اقدامات موقتی که ممکن است برای جلوگیری از خسارت جبران ناپذیر به قربانی یا قربانیان خشونت مورد ادعا لازم باشد، به دولت عضو ارسال نماید.۲. اجرای بند ۱ این ماده توسط کمیته به معنی تشخیص صحت و سقم مکاتبه نمی‌باشد.

#

ماده ۵کمیته می‌بایست هنگام بررسی مکاتبات مربوط به این پروتکل جلسات خود را پشت درب‌های بسته انجام داده و بعد از بررسی نامه کمیته باید پیشنهادها و توصیه‌های احتمالی را به دولت عضو و به نویسنده نامه ارسال نماید.

#

ماده ۶۱. اگر کمیته اطلاعات موثقی را مبنی بر تضییع ناگوار یا برنامه‌ریزی شده حقوق اعلام شده در کنوانسیون توسط یکی از دولت‌های عضو دریافت کند، کمیته می‌بایست دولت عضو را به بررسی اطلاعات و به همان منظور تسلیم نمودن اظهارنظرهای مربوط به اطلاعات ذکر شده؛ دعوت کند.۲. ضمن در نظر گرفتن هر توضیحی که ممکن است توسط دولت عضو مربوطه تسلیم شود و همینطور هر اطلاعات موثق، کمیته می‌تواند یک یا چند عضو را برای هدایت یک تحقیق و گزارش فوری به کمیته تعیین کند. در صورت داشتن مجوز، با رضایت دولت عضو گروه تحقیق می‌تواند از منطقه بازدید کند.۳. بعد از بررسی یافته‌های این تحقیق کمیته می‌بایست این یافته‌ها را به همراه توضیحات و توصیه‌های مربوطه برای دولت عضو ارسال نماید.دولت عضو مربوطه می‌بایست در عرض ۶ ماه بعد از دریافت چنین یافته‌ها، توضیحات و توصیه‌هایی از کمیته، اظهارنظرهای خود را به کمیته تسلیم نماید.۴.این تحقیق می‌بایست محرمانه بوده و همکاری دولت عضو باید در تمام مراحل دنبال گردد.

#

ماده ۷۱. کمیته می‌تواند دولت عضو مربوطه را دعوت نماید که در گزارش خود مطابق ماده ۳۵ کنوانسیون، جزئیات اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به یک تحقیق انجام شده مطابق با ماده ۶ پروتکل حاضر را الحاق نماید.۲. کمیته در صورت نیاز می‌تواند، بعد از پایان دوره ۶ ماهه که در ماده ۴/۶ به آن اشاره شده است؛ از دولت عضو مربوطه بخواهد، گزارش اقدامات اتخاذ شده در پاسخ به چنین تحقیقی را ارائه نماید.

#

ماده ۸هر دولت عضو می‌تواند در زمان امضاء یا تصویب پروتکل یا پیوست آن اعلام نماید که صلاحیت کمیته پیش بینی شده در ماده ۶ و ۷ را به رسمیت نمی‌شناسد.

#

ماده ۹دبیرکل سازمان ملل متحد می‌بایست سپرده‌دار پروتکل حاضر باشد.

#

ماده ۱۰پروتکل حاضر می‌بایست برای امضاء توسط دولتها و سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای امضاء کننده کنوانسیون در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک از تاریخ ۳۰ مارس۲۰۰۷ مفتوح باشد.

#

ماده ۱۱این پروتکل می‌بایست مورد تأیید رسمی‌سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای امضاء کننده این پروتکل که به صورت رسمی‌کنوانسیون را تصویب یا تأیید کردهاند؛ قرار گیرد.این پروتکل می‌بایست برای تصویب توسط هر دولت یا سازمان ائتلاف منطقه ای که کنوانسیون را به طور رسمی‌تصویب، تأیید یا موافقت کرده و پروتکل حاضر را امضاء نکرده است؛ مفتوح باشد.

#

ماده ۱۲۱. منظور از سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای سازمان‌هایی است که توسط دولت‌های یک منطقه مشخص تشکیل شده و در رابطه با موضوعات طرح شده در این کنوانسیون و این پروتکل اختیار لازم از طرف دولت‌های عضو به آنها تنفیذ شده است.این سازمان‌ها می‌بایست در اسناد رسمی، تأییدیه یا توافقنامه‌های خود حدود اختیاراتشان را در رابطه با موضوعات طرح شده در کنوانسیون و پروتکل اعلام کنند. متعاقباً آنها می‌بایست هرگونه تغییر در محدوده اختیاراتشان را به سپرده گذار اطلاع دهند. ۲. در این پروتکل اشاره به دولت‌های عضو شامل این سازمان‌ها در حدود اختیاراتشان نیز میشود.۳. در مورد اهداف ماده ۱۳ بند ۱ ماده ۱۵ بند ۲ هیچ سند سپرده شده توسط سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای نباید منظور شود.۴. سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای در محدوده اختیاراتشان میتوانند؛ در جلسات دولت‌های عضو حق رأی داشته باشند و تعداد رأی آنها مساوی تعداد رأی دولت‌های عضوشان که طرف‌های این پروتکل هستند؛می‌باشند. اگر هر کدام از دولت‌های عضو بخواهد حق رأی داشته باشند، سازمان مربوطه نمی‌تواند حق برخورداری از رأی آن کشور را داشته باشند و بالعکس.

#

ماده ۱۳۱. پیرو اجرای کنوانسیون پروتکل حاضر می‌بایست در سی‌امین روز بعد از سپردن دهمین سند تصویب یا عضویت اجرایی شود.۲. برای دولت‌ها یا سازمان‌های ائتلاف منطقه‌ای که بعد از سپردن دهمین سند مربوطه پروتکل را تصویب یا به طور رسمی‌تأیید و مورد پذیرش قرار می‌دهند، پروتکل می‌بایست در سی‌امین روز بعد از سپردن سند ایشان اجرایی گردد.

#

ماده ۱۴۱. حق شرط‌هایی (تحفظ یا رزرو) که با هدف پروتکل حاضر همخوانی نداشته باشد؛ نمی‌بایست مجاز شناخته شوند.۲. حق شرط‌ها در هر زمان می‌توانند پس گرفته شوند.

#

ماده ۱۵۱. هر دولت عضو می‌تواند الحاقی‌های را به پروتکل حاضر پیشنهاد داده و آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیرکل می‌بایست هر الحاقیه پیشنهادی را به انضمام درخواستی مبنی بر اینکه آیا آنها از گردهمایی دولت‌های عضو برای بررسی و تصمیم‌گیری در مورد آن پیشنهاد حمایت میکنند یا خیر؟ برای دولت‌های عضو ارسال نماید.در صورتی که در عرض ۴ ماه بعد از تاریخ چنین مکاتبه‌ای حداقل یک سوم دولت‌های عضو با چنین گردهمایی موافقت نمایند، دبیرکل می‌بایست این گردهمایی را با حمایت سازمان ملل برگزار نماید.هر الحاقی‌های که توسط دو سوم دولت‌های عضو حاضر و رأی دهنده تصویب شود؛ می‌بایست توسط دبیرکل برای تصویب به مجمع عمومی‌و بعد از آن برای پذیرش برای تمام دولت‌های عضو فرستاده شود.الحاقیه تصویب یا تایید شده، مطابق پاراگراف ۱، می‌بایست در سی امین روز بعد ازاینکه تعداد سندهای سپرده شده، به دو سوم تعداد دولت‌های عضو در زمان تصویب الحاقیه رسید؛ اجرایی شود.بعد از آن می‌بایست الحاقیه برای هر دولت عضو در سی امین روز از سپردن سند موافقت، اجرایی شود. یک الحاقیه فقط برای دولت‌های عضو که آن را پذیرفته، تعهد آور است.

#

ماده ۱۶هر دولت عضو می‌تواند با اعلام کتبی به دبیرکل سازمان ملل از پروتکل خارج شود. خروج از پروتکل یکسال بعد از دریافت اعلام کتبی به دبیرکل جاری می‌گردد.

#

ماده ۱۷متن پروتکل حاضر می‌بایست به صورت آسان در دسترس قرار گیرد.

#

ماده ۱۸متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی پروتکل حاضر ارزش واحد خواهند داشت.در مقام گواهی منصوبین تام الاختیار زیر حسب الامر دولت‌های متبوع پروتکل حاضر را امضاء کرده‌اند.

#

پی‌نوشت‌ها

#