برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهار نظر عمومی ۳۴؛ کمیته تبعیض نژاد علیه افراد آفریقایی تبار

پرش به فهرست

کمیته رفع تبعیض نژادی

منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، را یادآوری می‌کند که براساس آن همه انسان‌ها آزاد و برابر در شان و حقوق به دنیا می‌آیند و مستحق حقوق و آزادی‌های مندرج در آن بدون هیچگونه تبعیضی هستند؛

همچنین یادآور می‌شود که افراد آفریقایی‌تبار در کنفرانس جهانی مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌ستیزی و تعصبات مرتبط برگزار شده در دوربان در سال ۲۰۰۱ در آفریقای جنوبی، کنفرانس‌های دیگری که در راستای تقویت آن برگزار شدند، به ویژه کنفرانس بعلاوه ۵ سانتیاگو، شیلی، در سال ۲۰۰۰، منعکس شده در اعلامیه‌های مربوطه و برنامه‌های عمل، مورد شناسایی و نظارت قرار گرفته شده‌اند؛

اظهار نظر عمومی شماره‌های ۲۸ (۲۰۰۲) خود را درمورد پیگیری کنفرانس جهانی مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌ستیزی و تعصبات مربوطه، و ۳۳ (۲۰۰۹) در مورد پیگیری کنفرانس بازنگری دوربان، که در آن کمیته تعهد خود برای فشار آوردن جهت اجرای اعلامیه دوربان و برنامه عمل را بیان کرده، را مورد تایید مجدد قرار می‌دهد؛

همچنین محکومیت تبعیض علیه مردم آفریقایی تبار که در اعلامیه دوربان و برنامه عمل بیان شده است را مورد توجه قرار میدهد، و بیان میکند که از بررسی گزارش کشورهای عضو کنوانسیون آشکار است که مردم آفریقایی تبار همچنان مورد نژادپرستی و تبعیض نژادی قرار دارند؛

پس از برگزاری یک جلسه با موضوع تبعیض نژادی علیه مردم آفریقایی تبار در جلسه هفتاد و هشتم (فوریه-مارس ۲۰۱۱) به مناسبت اختصاص دادن یک سال به بررسی موضوع مردم آفریقایی تبار در سطح بین‌المللی، که در آن کمیته ایده‌ها را شنیده و با کشورهای عضو، نهادهای سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی، خبرنگاران ویژه و نمایندگان آنها، و نیز سازمانهای غیر دولتی تبادل اطلاعات کرده، و تصمیماتی را اتخاذ نموده ، توانست برخی از جنبه‌های تبعیض علیه این افراد را روشن کند و از روند مبارزه در زمینه تبعیض علیه مردم آفریقایی تبار در سراسر جهان حمایت کند؛

کمیته توصیه‌های زیر را برای کشورهای عضو تهیه و تنظیم میکند:

#

اول. توضیحات

#

۱. در راستای تحقق اهداف در این اظهارنظر عمومی، بیان می‌دارد که مردم آفریقایی‌تبار کسانی هستند که در اعلامیه و برنامه عملی دوربان به آنها اشاره شده و کسانی که خود را به عنوان افرادی از تبار آفریقایی معرفی می‌کنند.

#

۲. کمیته آگاه است که میلیون‌ها نفر از مردم آفریقایی تبار در جوامعی زندگی می‌کنند که تبعیض نژادی آنها را در پایین‌ترین موقعیت در سلسله مراتب اجتماعی قرار داده است.

#

دوم. حقوق

#

۳. مردم آفریقایی تبار باید از تمامی حقوق بشری خود و آزادی‌های اساسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی در شرایط برابر و بدون تبعیض برخوردار شوند.

#

۴. مردم آفریقایی تبار در بسیاری از کشورهای جهان زندگی می‌کنند، یا در میان مردم محلی یا در اجتماعات پراکنده شده‌اند، جایی که آنها حق دارند بدون هیچ گونه تبعیض، به صورت جداگانه یا در اجتماع با سایر اعضای گروه خود، از حقوق خاص زیر بهره‌مند شوند:

(الف) حق مالکیت و استفاده، نگهداری و حفاظت از اراضی که به طور سنتی در اختیار آنها بوده و حق داشتن منابع طبیعی در مواردی که شیوه زندگی و فرهنگ آنها مرتبط با بهره برداری از اراضی و منابع طبیعی است؛

(ب) حق داشتن هویت فرهنگی خود، حفظ، نگهداری و ارتقاء نوع زندگی و اشکال آن، فرهنگ، زبان و بیان مذهب؛

(ج) حق حفاظت از دانش سنتی و میراث فرهنگی و هنری خود؛

(د) حق داشتن مشاوره در رابطه با تصمیماتی که ممکن است بر حقوق آنها مطابق با استانداردهای بین‌المللی تاثیر بگذارد.

#

۵. کمیته دریافته است که نژادپرستی و تبعیض نژادی علیه اشخاص آفریقایی تبار به شکل‌های مختلف، به ویژه ساختاری و فرهنگی بیان شده است.

#

۶. نژادپرستی و تبعیض ساختاری علیه مردم آفریقایی تبار، که ریشه در رژیم بدنام برده‌داری دارد، در موقعیت‌های نابرابری که بر آنها تاثیر می‌گذارد، مشهود است و در حوزه‌های زیر منعکس شده است: گروه‌بندی آنها، زندگی در کنار مردم بومی، داشتن وضعیت مالی بسیار پایین و زندگی در مکان‌های بسیار فقیرنشین؛ نرخ پایین مشارکت در میان آنها و عدم دخالت در تصمیم گیری‌های سیاسی و نهادی؛ داشتن مشکلات فراوان در دسترسی به آموزش ابتدایی و آکادمیک از نظر کمی و کیفی، که منجر به انتقال فقر از نسلی به نسل دیگر می‌شود؛ نابرابری در دسترسی به بازار کار؛ شناخت اجتماعی محدود و ارزیابی تنوع قومی و فرهنگی آنها؛ و حضور غیرمنصفانه در جمعیت زندانی.

#

۷. کمیته می‌گوید که غلبه بر تبعیض ساختاری که بر مردم آفریقایی تبار تاثیر می‌گذارد، اتخاذ فوری اقدامات خاص (اقدام مثبت) که در کنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی مقرر شده است را می‌طلبد (ماده ۱، پاراگراف ۴ و ۲، پاراگراف ۲). نیاز به اقدامات ویژه موضوع مشاهدات و توصیه‌های مکرر است که به کشورهای عضو تحت کنوانسیون ارائه شده است، در اظهارنظر عمومی شماره ۳۲ (۲۰۰۹) در مورد معنی و قلمرو اقدامات ویژه در کنوانسیون بین‌المللی لغو تمامی اشکال تبعیض نژادی، خلاصه شده است.

#

۸. برای بهره‌مندی مردم آفریقایی تبار از حقوقشان، کمیته توصیه می‌کند که کشورهای عضو اقدامات زیر را اتخاذ کنند:

#

سوم. اقدامات کلی

#

۹. اتخاذ اقدامات لازم برای شناسایی جوامع آفریقایی تبار که در قلمرو آنها زندگی می‌کنند، به ویژه از طریق جمع‌آوری اطلاعات تفکیک شده در مورد جمعیت، با توجه به اظهارنظرهای عمومی کمیته، به ویژه اظهارنظرهای عمومی شماره ۴ (۱۹۷۳) درباره ترکیب آماری جمعیت (ماده ۹)؛ شماره ۸ (۱۹۹۰) در مورد شناسایی یک گروه نژادی یا قومی خاص (ماده ۱، پاراگراف‌های ۱ و ۴) و ۲۴ (۱۹۹۹) در مورد گزارش افراد مربوط به نژادهای مختلف، گروه‌های ملی / قومی یا مردم بومی (ماده ۱).

#

۱۰. بررسی و تصویب یا اصلاح قوانین به نحو مناسب، مطابق با کنوانسیون به منظور رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی علیه اشخاص آفریقایی تبار.

#

۱۱. مرور، اتخاذ و اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های ملی با توجه به بهبود وضعیت مردم آفریقایی تبار و حمایت از آنها در برابر تبعیض توسط سازمان‌ها و مقامات دولتی، و همچنین توسط افراد، گروه‌ها یا سازمان‌ها.

#

۱۲. اجرای کامل قوانین و سایر اقدامات جاری برای تضمین در جهت اعمال عدم تبعیض علیه مردم آفریقایی تبار.

#

۱۳. تشویق و توسعه شرایط مناسب برقراری ارتباط و گفتگو بین جوامع مردم آفریقایی تبار و/یا نمایندگان آنها و مقامات مربوطه در کشورها.

#

۱۴. اتخاذ اقدامات لازم در همکاری با جامعه مدنی و اعضای جوامع برای آموزش مردم در جهت ایجاد روحیه عدم تبعیض، احترام به دیگران و همراهی با آنان، خصوصا در مورد مردم آفریقایی تبار.

#

۱۵. تقویت نهادهای موجود یا ایجاد نهادهای تخصصی برای ترویج احترام به حقوق برابر برای افراد آفریقایی تبار.

#

۱۶. انجام نظرسنجی‌های دورهای، مطابق با پاراگراف ۱ بالا، در مورد واقعیت تبعیض علیه مردم آفریقایی تبار و ارائه اطلاعات تفکیک شده جمع‌آوری شده در گزارش‌های خود به کمیته، از جمله، توزیع جغرافیایی و شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم آفریقایی تبار، از جمله از دیدگاه جنسیتی.

#

۱۷. تصدیق موثر تأثیرات منفی اشتباهات در گذشته بر مردم آفریقایی تبار، که مهمترین آنها استعمارگری و تجارت برده در آن طرف اقیانوس اطلس است که تاثیرات آنها همچنان امروزه اثرات سوء بر مردم آفریقایی تبار دارد.

#

چهارم. جایگاه و نقش اقدامات خاص

#

۱۸. اتخاذ اقدامات ویژه‌ای برای از بین بردن تمام اشکال تبعیض نژادی علیه اشخاص آفریقایی تبار، با توجه به اظهارنظر عمومی شماره ۳۲(۲۰۰۹) کمیته.

#

۱۹. تدوین و تعیین استراتژی‌های جامع ملی با مشارکت مردم آفریقایی تبار، از جمله اقدامات ویژه مطابق با مواد ۱ و ۲ کنوانسیون، به منظور رفع تبعیض علیه افراد آفریقایی تبار و تضمین بهره‌مندی کامل آنها از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.

#

۲۰. آموزش و ارتقای آگاهی عموم مردم درباره اهمیت اقدامات خاص (برنامه‌های اقدام مثبت) برای رسیدگی به وضعیت قربانیان تبعیض نژادی، به ویژه تبعیض ناشی از عوامل گذشته.

#

۲۱. توسعه و اجرای اقدامات ویژه در جهت ارتقای اشتغال مردم آفریقایی تبار در بخش‌های عمومی و خصوصی.

#

پنجم. ابعاد جنسیتی تبعیض نژادی

#

۲۲. تشخیص اینکه برخی از اشکال تبعیض نژادی تاثیر منحصر به فرد و ویژه‌ای بر زنان دارند، طراحی و اجرای اقداماتی با هدف از بین بردن تبعیض نژادی، با توجه به اظهارنظر عمومی شماره ۲۵ (۲۰۰۰) درباره ابعاد جنسیتی تبعیض نژادی.

#

۲۳. در تمام برنامه‌ها و پروژه‌های برنامه‌ریزی شده و اجرا شده و تمامی اقدامات تصویب شده، وضعیت زنان آفریقایی تبار، که اغلب قربانی تبعیض چندگانه هستند را مورد توجه قرار دهند.

#

۲۴. در همه گزارش‌ها به کمیته اطلاعات مربوط به اقدامات انجام شده برای اجرای کنوانسیون که به طور خاص به مورد تبعیض نژادی علیه زنان آفریقایی تبار می‌پردازد را لحاظ کنند.

#

ششم. تبعیض نژادی علیه کودکان

#

۲۵. با تصدیق این امر که آسیب پذیری ویژه کودکان آفریقایی تبار ممکن است منجر به انتقال فقر از نسل به نسلی دیگر شود و نابرابری‌هایی که بر مردم آفریقایی تبار تاثیر می‌گذارد، اقدامات خاصی را برای اطمینان از برابری در استفاده از حقوقشان را ایجاب می‌کند، به ویژه در حوزه‌هایی که بیشترین تاثیر را بر زندگی کودکان دارند.

#

۲۶. انجام ابتکارات ویژه برای حمایت از حقوق خاص اطفال دختر و پسر در شرایط آسیب پذیری.

#

هفتم. حفاظت در برابر سخنان نفرت برانگیز و خشونت نژادی

#

۲۷. انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از انتشار افکار برتری یا پستی نژادی یا ایده‌هایی با قصد توجیه خشونت ، نفرت یا تبعیض علیه مردم آفریقایی تبار.

#

۲۸. همچنین تضمین امنیت و تمامیت افراد آفریقایی تبار بدون هیچ تبعیضی از طریق تصویب اقداماتی برای جلوگیری از اعمال خشونت آمیز بر علیه آنها؛ اطمینان از اقدام فوری پلیس، دادستان‌ها و قوه قضائیه برای بررسی و مجازات چنین اعمالی؛ و حصول اطمینان از اینکه مجرمان، چه مقامات دولتی باشند یا سایر افراد، از مصونیت برخوردار نیستند.

#

۲۹. اتخاذ اقدامات سختگیرانه علیه هرگونه تحریک به تبعیض یا خشونت علیه مردم آفریقایی تبار از جمله از طریق اینترنت و امکانات مرتبط و مشابه آن.

#

۳۰. اتخاذ اقداماتی برای افزایش آگاهی حرف‌های رسانه‌ها از ماهیت و انتشار تبعیض علیه افراد آفریقایی تبار، از جمله مسئولیت رسانه‌ها به جلوگیری از روند افزایش تعصبات.

#

۳۱. اقدامات قاطعانه برای مقابله با هرگونه تمایل به هدف قرار دادن، انگ زدن، رفتار کلیشه یا نمایشی با مردم آفریقایی تبار براساس نژاد، توسط مقامات مجری قانون، سیاستمداران و معلمان.

#

۳۲. ایجاد کمپین‌های آموزشی و رسانهای برای آموزش عموم درباره افراد آفریقایی تبار، تاریخ و فرهنگ آنها و اهمیت ساختن جامعۀ فراگیر، با احترام به حقوق بشر و هویت همه مردم آفریقایی تبار.

#

۳۳. تشویق، توسعه و اجرای روش‌های خود نظارتی از طریق رسانه‌ها با به کارگیری کدهای رفتاری برای سازمان‌های رسانه‌ای جهت از بین بردن استفاده از زبان تبعیض نژادی و یا تعصب.

#

هشتم. اجرای عدالت

#

۳۴. در ارزیابی تأثیر یک نظام قضایی کشور به اظهار نظر عمومی شماره ۳۱ خود (۲۰۰۵) در مورد جلوگیری از تبعیض نژادی در مدیریت و کارکرد نظام عدالت کیفری توجه داشته و به اقدامات زیر در جایی که مربوط به افرادی از آفریقایی تبار است، توجه ویژه مبذول دارند.

#

۳۵. همه اقدامات لازم را برای تأمین دسترسی برابر به سیستم قضایی برای همه افراد آفریقایی تبار انجام دهند، از جمله ارائه کمک قانونی، تسهیل ادعاهای فردی یا گروهی و تشویق سازمان‌های غیردولتی برای دفاع از حقوق آنها.

#

۳۶. مقرراتی را در قوانین کیفری برای مجازات شدیدتر ارتکاب جرم با انگیزه نژادپرستانه یا با هدف ایجاد شرایط پیش‌بینی کنند.

#

۳۷. اطمینان از تعقیب همه افرادی که مرتکب جنایات نژادپرستانه علیه اشخاص آفریقایی تبار می‌شوند و تضمین پرداخت جبران کافی برای قربانیان چنین جنایاتی.

#

۳۸. همچنین اطمینان حاصل کنند که اقدامات مبارزه با جرایم، از جمله تروریسم، در هدف یا اثر بر اساس نژاد و رنگ، تبعیض آمیز نیستند.

#

۳۹. اقدامات لازم جهت جلوگیری از استفاده از رفتارهای غیرقانونی، شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز توسط پلیس و سایر سازمان‌های مجری قانون و مقامات علیه افراد آفریقایی تبار، به خصوص در ارتباط با دستگیری و بازداشت، و اطمینان از اینکه مردم آفریقایی تبار قربانی اقدامات نمایشی نژادی یا قومی نیستند.

#

۴۰. تشویق استخدام مردم آفریقایی تبار در پلیس و دیگر مقامات مجری قانون.

#

۴۱. سازماندهی برنامه‌های آموزشی برای مقامات رسمی و سازمان‌های مجری قانون با هدف جلوگیری از بی‌عدالتی براساس تعصب علیه مردم آفریقایی تبار.

#

نهم. حقوق مدنی و سیاسی

#

۴۲. اطمینان حاصل کنند که مقامات در تمام سطوح در کشور به حقوق اعضای جوامع مردم آفریقایی تبار برای شرکت در تصمیماتی که بر آنها تاثیرگذار هستند، احترام می‌گذارند.

#

۴۳. اقدامات ویژه و بنیادی برای حصول اطمینان از اینکه مردم آفریقایی تبار حق شرکت در انتخابات، رأی دادن و کاندید انتخابات شدن را بر اساس رأی‌گیری برابر و عمومی و داشتن نمایندگی مناسب در تمامی شاخه‌های حکومتی داشته باشند.

#

۴۴. ارتقاء آگاهی در میان اعضای جوامع مردم آفریقایی تبار از اهمیت مشارکت فعال آنها در زندگی عمومی و سیاسی و از بین بردن موانع چنین مشارکتی.

#

۴۵. انجام اقدامات لازم از جمله اقدامات ویژه برای رسیدن به فرصت‌های برابر جهت مشارکت مردم آفریقایی تبار در تمام ادارات مرکزی و محلی.

#

۴۶. سازماندهی برنامه‌های آموزشی برای بهبود سیاست‌های عمومی و مهارتهای مدیریت دولتی مقامات رسمی و نمایندگان سیاسی متعلق به جوامع مردم آفریقایی تبار.

#

دهم. دسترسی به شهروندی

#

۴۷. حصول اطمینان از عدم تبعیض قوانین مربوط به شهروندی و تابعیت، علیه افراد آفریقایی تبار و توجه کافی به موانع اخذ تابعیت که ممکن است برای ساکنان بلند مدت یا دائمی آفریقایی تبار وجود داشته باشد.

#

۴۸. تشخیص اینکه محرومیت از شهروندی بر اساس نژاد یا تبار، نقض تعهدات کشورهای عضو برای تضمین بهره‌مندی از حق شهروندی بدون تبعیض است.

#

۴۹. توجه داشته باشند که در برخی موارد، انکار شهروندی برای ساکنان بلند مدت یا دائم، در نقض اصول ضد تبعیض کنوانسیون، می‌تواند منجر به محرومیت افراد در دسترسی به اشتغال و مزایای اجتماعی شود.

#

یازدهم. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

#

۵۰. اتخاذ اقدامات لازم برای حذف همه مشکلاتی که مانع از بهره‌گیری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط افراد آفریقایی تبار می‌شود، به ویژه در زمینه‌های آموزش و پرورش، مسکن، اشتغال و بهداشت.

#

۵۱. اتخاذ اقدامات لازم برای ریشه‌کن کردن فقر در میان جوامع مردم آفریقایی تبار در قلمرو کشورهای عضو و مبارزه با محرومیت اجتماعی یا به حاشیه راندن، که اغلب توسط افراد آفریقایی تبار تجربه می‌شود.

#

۵۲. طراحی، اتخاذ و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی بر اساس یکسان و غیرتبعیض‌آمیز.

#

۵۳. اتخاذ اقدامات لازم برای از بین بردن تبعیض علیه افراد آفریقایی تبار در رابطه با شرایط و الزامات کاری، از جمله قوانین و شیوه‌های اشتغال که ممکن است اهداف یا اثرات تبعیض آمیز داشته باشند.

#

۵۴. کار با سازمان‌های بین دولتی، از جمله موسسات مالی بین‌المللی جهت حصول اطمینان از اینکه پروژه‌های توسعه یا کمک مورد حمایت آنها شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم آفریقایی تبار را در نظر می‌گیرند.

#

۵۵. اطمینان از دسترسی برابر به مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی برای افراد آفریقایی تبار.

#

۵۶. مشارکت مردم آفریقایی تبار در طراحی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های بهداشتی.

#

۵۷. طراحی و اجرای برنامه‌هایی با هدف ایجاد فرصت‌ها برای توانمندسازی عمومی مردم آفریقایی تبار.

#

۵۸. اتخاذ یا ایجاد مقرراتی موثرتر جهت ممنوعیت تبعیض در اشتغال و حذف تمام شیوه‌های تبعیض‌آمیز در بازار کار که افراد آفریقایی تبار را تحت تاثیر قرار داده و حمایت از آنها در مقابل چنین شیوه‌هایی.

#

۵۹. اتخاذ اقدامات ویژه جهت ارتقای اشتغال مردم آفریقایی تبار در ادارات دولتی و همچنین در شرکت‌های خصوصی.

#

۶۰. توسعه و اجرای سیاستها و پروژه‌هایی با هدف اجتناب از جداسازی مردم آفریقایی تبار در مسکن، و مشارکت جوامع مردم آفریقایی تبار به عنوان شرکای ساخت، بازسازی و نگهداری پروژه‌های مسکن.

#

دوازدهم. اقدامات در زمینه آموزش

#

۶۱. بررسی کتاب‌های درسی آموزشی که تصاویر، منابع، نام‌ها و یا نظرات کلیشه‌ای و تحقیرکننده در مورد افراد آفریقایی تبار را منتقل می‌کند و جایگزین کردن آنها با تصاویر، منابع، نام‌ها و نظراتی که حاوی و بیان کننده پیام حفظ حرمت انسانی و برابری همه انسان‌ها است.

#

۶۲. اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های آموزش و پرورش عمومی و خصوصی بر اساس نژاد یا تبار بر علیه کودکان تبعیض نبوده و آنها را نادیده نمی‌گیرند.

#

۶۳. اتخاذ اقدامات لازم برای کاهش نرخ ترک تحصیل کودکان آفریقایی تبار.

#

۶۴. اتخاذ اقدامات ویژه با هدف ارتقاء آموزش تمامی دانش آموزان آفریقایی تبار، تضمین دسترسی عادلانه به آموزش عالی برای افراد آفریقایی تبار و تسهیل مشاغل آموزشی حرفه‌ای.

#

۶۵. ایجاد عزم قوی در اجرای اقدامات در جهت از بین بردن هر گونه تبعیض علیه دانش آموزان آفریقایی تبار.

#

۶۶. گنجاندن فصل‌هایی درباره تاریخ و فرهنگ مردم آفریقایی تبار در کتاب‌های درسی، در همه سطوح مناسب و حفظ این اطلاعات در موزه‌ها و دیگر انجمن‌ها برای نسل‌های آینده، تشویق و حمایت از انتشار و توزیع کتاب‌ها و سایر مواد چاپی و همچنین پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی درباره تاریخ و فرهنگ آنها.

#

پی‌نوشت‌ها

#