برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهار نظر عمومی ۳۳؛ پیگیری کنفرانس بررسی دوربان

پرش به فهرست

کمیته رفع تبعیض نژادی

با استقبال از اتخاذ سند خروجی کنفرانس بازنگری۲۱ دوربان که از ۲۰ تا ۲۴ آوریل ۲۰۰۹ در دفتر سازمان ملل‌متحد در ژنو برگزار شد،

با استقبال از تایید مجدد اعلامیه دوربان و برنامه اجرایی، که در کنفرانس جهانی مبارزه با نژادپرستی، تبعیض‌نژادی، بیگانه‌هراسی و تعصبات مرتبط با آن که در سال ۲۰۰۱ توسط کنفرانس بازنگری تصویب شد، و نیز تعهد برای جلوگیری، مبارزه و ریشه کن کردن این پدیده،

با توجه به اینکه کنفرانس بازنگری دوربان مجددا تایید کرده که کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض‌نژادی، مهمترین نهاد اجرایی بین‌المللی برای جلوگیری، مبارزه و ریشه کن کردن نژادپرستی، تبعیض‌نژادی، بیگانه‌ستیزی و تعصبات مربوط به آن است و اینکه اجرای کامل برای مبارزه علیه تمام اشکال نژادپرستی و تبعیض‌نژادی که امروزه در سراسر جهان اتفاق می‌افتد، امری مهم و اساسی می‌باشد،

با استقبال از تصدیق کنفرانس بازنگری دوربان از تفسیری که توسط کمیته رفع تبعیض‌نژادی در مورد تعریف مفهوم تبعیض‌نژادی مندرج در کنوانسیون به منظور پرداختن به اشکال چندگانه یا شدید تبعیض‌نژادی ارائه کرده است،

با استقبال از دیدگاه کنفرانس بازنگری دوربان در رابطه با اقدامات پیشگیرانه هشدار دهنده و اقدام فوریتی و روش پیگیری تعیین شده توسط کمیته،

با ابراز نگرانی از عواقبی که بحران مالی و اقتصادی جهان می‌تواند بر وضعیت افراد متعلق به آسیب پذیرترین گروه‌ها، به طور عمده گروه‌های نژادی و قومی شده و منجر به تشدید تبعیض‌هایی شود که از آنها رنج می‌برند،

با توجه به موقعیت‌های جدی، عظیم و متعدد تبعیض نژادی و قومی که ممکن است منجر به نسل‌کشی شود و در این رابطه تصمیم اتخاذ شده در نشست شصت و هفتم خود در سال ۲۰۰۵ در مورد "پیگیری اعلامیه پیشگیری از نسل‌کشی" : شاخص‌هایی از الگوهای تبعیض نژادی سیستماتیک و گسترده "۲۲ با توجه به جلوگیری از چنین تحولاتی را یادآوری می‌کند،

با ابراز رضایت خود از شناخت کنوانسیون بررسی دوربان از نقش و سهم کمیته در ترویج اجرای کنوانسیون،

با درک مسئولیت‌های خود در پیگیری کنفرانس جهانی مبارزه با نژادپرستی، تبعیض‌نژادی، بیگانه‌ستیزی و تعصبات مرتبط و کنفرانس بررسی سال ۲۰۰۹ و نیاز به تقویت ظرفیت خود برای انجام کامل این مسئولیت‌ها،

با تأکید بر نقش حیاتی سازمان‌های غیردولتی در مبارزه علیه تبعیض‌نژادی و تشویق آنها به ارائه اطلاعات مربوطه به کمیته برای ایفای وظایف‌شان،

با توجه به تاکید کنفرانس بررسی دوربان بر اهمیت نظارت ملی موثر و مکانیسم‌های ارزیابی به منظور اطمینان از این که تمام اقدامات لازم برای پیگیری نظرات پایانی و اظهارنظرهای عمومی کمیته صورت گرفته است،

#

۱. توصیه میکند که کشورهای عضو کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی:

#

(الف) اگر هنوز اقدامی در این راستا آغاز ننموده‌اند، صدور بیانیه‌ای را طبق ماده ۱۴ کنوانسیون در نظر بگیرند تا افراد با استناد به آن قادر باشند تا از جبران خسارت پیش‌بینی شده چنانچه خود را قربانی نقض حقوق مندرج در کنوانسیون می‌دانند، استفاده نمایند؛

(ب) اگر اعلامیه اختیاری را طبق ماده ۱۴ صادر کرده‌اند، میزان آگاهی خود را در این زمینه ارتقا داده تا توانایی بالقوه‌ای در این مورد به طور کامل شناخته شود؛

(ج) اگر هنوز اقدامی در این راستا آغاز ننموده‌اند، اصلاحیه‌ای به ماده ۸ کنوانسیون مربوط به تامین مالی کمیته تصویب کنند؛

(د) با توجه به پیشرفت و تکامل قوانین در حوزه حقوق بشر از زمان تصویب آن، لغو حق شرط‌های خود را به کنوانسیون در نظر بگیرند؛

(ه) از طریق ارسال به موقع گزارش‌های دورهای خود و سایر اطلاعات درخواست شده توسط کمیته، مطابق با دستورالعمل‌های مربوطه، خود را با تعهدات گزارشگری تحت کنوانسیون مطابقت دهند؛

(و) توجه داشته باشند که پاسخ آنها به بحران مالی و اقتصادی فعلی نباید منجر به وضعیتی شود که موجب گسترش فقر و عدم توسعه و به طور بالقوه افزایش نژادپرستی، تبعیض‌نژادی، بیگانه‌ستیزی و تعصبات مربوطه بر علیه خارجی‌ها، مهاجران، مردم بومی، افراد متعلق به اقلیت‌ها و دیگر گروه‌های آسیب پذیر در سراسر جهان شود؛

(ز) ارتباط با با نهادهای ملی حقوق بشر و جامعه مدنی با تقویت روحیه همکاری و احترام در تهیه گزارش‌های دوره‌ای و پیگیری آنها؛

(ح) همکاری با کمیته دراخطارهای اولیه و اقدام فوریتی و پیگیری موثر آن؛

(ط) در گزارش‌های دوره‌ای خود اطلاعات مربوط به برنامه‌های عملیاتی یا سایر اقداماتی که برای اجرای اعلامیه دوربان و برنامه عمل، با توجه به سند نتیجه‌گیری کنفرانس بررسی می‌شود را در نظر بگیرند؛

(ی) هنگام انجام مسئولیت اصلی خود برای اجرای مقررات اساسی مندرج در مواد ۲ تا ۷ کنوانسیون، قسمت‌های مربوط به اعلامیه و برنامه عمل دوربان و سند نتیجه گیری کنفرانس را در نظر بگیرند؛

(ک) ایجاد یا تقویت نظارت ملی و مکانیسم‌های ارزیابی ملی در راستای حصول اطمینان از اینکه همه اقدامات لازم برای پیگیری مشاهدات پایانی و اظهارنظرهای عمومی کمیته صورت گرفته است.

#

۲. همچنین پیشنهاد میکند که:

#

(الف) کشورهایی که هنوز به کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ملحق نشده‌اند، در اسرع وقت به منظور دستیابی به مقررات مصوب جهانی، کنوانسیون را امضا و تصویب کنند؛

(ب) کشورها در گزارش‌های ملی خود به ساز و کار دوره‌ای شورای حقوق بشر، اطلاعاتی درباره اقدامات منع و مبارزه با نژادپرستی، تبعیض‌نژادی، بیگانه‌ستیزی و تعصبات مرتبط، انجام داده‌اند را ارائه دهند؛

(ج) تمام سازمان‌های ورزشی بین‌المللی، از طریق فدراسیون‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، یک دنیای ورزشی آزاد از نژادپرستی، تبعیض‌نژادی، بیگانه‌ستیزی و تعصبات مرتبط به آن را ترویج دهند؛

(د) دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل‌متحد از طریق فعالیت‌ها و برنامه‌های مناسب، آگاهی خود را در مورد مبارزه علیه نژادپرستی، تبعیض‌نژادی، بیگانه‌ستیزی و تعصبات مرتبط با آن، از جمله در مورد کار نهادهای معاهداتی حقوق بشر و سایر مکانیسم‌های حقوق بشری افزایش دهد؛

(ه) دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، به عنوان بخشی از تلاش کلی برای تقویت کار نهادهای معاهداتی حقوق بشر، تلاش‌های خود را برای افزایش آگاهی و حمایت از کار کمیته رفع تبعیض نژادی افزایش دهد، از جمله از طریق پخش آنلاین جلسات کمیته، و فراهم کردن منابع کافی برای کمیته در راستای انجام کامل وظایف خود؛

(و) سازمان‌های مربوطه و سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد همکاری فنی و کمک رسانی به دولت‌ها را برای ارتقای اجرای موثر این کنوانسیون با توجه به اعلامیه و برنامه عمل دوربان و سند نتیجه کنفرانس بازنگری ارائه دهند.

#

۳. اظهار تمایل میکند:

#

(الف) ادامه همکاری کامل با تمام ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مربوطه سازمان ملل‌متحد، به ویژه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، در پیگیری اعلامیه و برنامه عمل دوربان، با در نظر گرفتن نتایج حاصل از کنفرانس بررسی دوربان؛

(ب) ادامه همکاری با تمام مکانیسم‌های ایجاد شده تحت شورای حقوق بشر به منظور اجرای پیشنهادهای اعلامیه و برنامه‌های عملی و سایر فعالیت برای مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌ستیزی و تعصبات مرتبط؛

(ج) ادامه همکاری و فعالیت‌های مشترک خود با سایر نهادهای معاهداتی حقوق بشر، با هدف دستیابی به پیگیری مؤثرتر در مورد اعلامیه و برنامه عمل دوربان، با توجه به سند نتیجه‌گیری کنفرانس بازنگری؛

(د) در نظر گرفتن کامل پیشنهادات و نتیجه‌گیری‌های سند نتیجه‌گیری کنفرانس بازنگری در فعالیت‌های خود.

#

پی‌نوشت‌ها

#

۲۱. گزارش کنفرانس بررسی دوربان را ببینید، (A/CONF.۲۱۱/۸)، فصل اول.

۲۲. رکوردهای رسمی مجمع عمومی، جلسه شصتم، مکمل شماره ۱۸ (A/۶۰/۱۸)، فصل دوم.