برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

اظهار نظر عمومی ۲۴؛ در مورد ماده ۱ کنوانسیون*

پرش به فهرست

۱. کمیته تأکید می‌کند که طبق تعریف مندرج در پاراگراف ۱ ماده ۱ کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون مربوط به همه افرادی است که متعلق به نژادهای مختلف، گروه‌های ملی یا قومی یا بومیان هستند. جهت بررسی درخور از گزارشات دوره‌ای کشورهای عضو توسط کمیته، ضروری است که دولت‌های عضو، تا آنجا که امکان دارد، اطلاعاتی در مورد حضور چنین گروه‌هایی در خاک خود در اختیار کمیته قرار دهند.

#

۲. گزارش‌های دوره‌ای ارسالی به کمیته تحت ماده ۹ کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی و سایر اطلاعات دریافت شده توسط کمیته حاکی از آن است که تعدادی از کشورهای عضو، حضور برخی از گروه‌های ملی یا قومی و یا مردم بومی را در قلمرو خود به رسمیت شناخته، در حالی که برخی دیگر را نادیده گرفته‌اند. معیارهای خاص باید به طور یکنواخت به همه گروه‌های که دارای نژاد، رنگ، تبار، ملیت یا قومیت متفاوت دارند، اعمال شود.

#

۳. بعضی از دولت‌ها در جمع‌آوری داده‌های مربوط به ریشه قومیت یا ملیت شهروندان یا افراد دیگری که در سرزمین آنها زندگی می‌کنند، کوتاهی نموده‌اند و به اختیار خود تصمیم می‌گیرند که کدام گروه‌ها، گروه‌های قومی یا بومی هستند که باید به رسمیت بشناسند و چگونه با آنها رفتار کنند. کمیته معتقد است که یک استاندارد بین‌المللی مربوط به حقوق خاص افراد متعلق به این گروه‌ها همراه با هنجارهای کلی به رسمیت شناخته شده در مورد حقوق برابر برای همه و عدم تبعیض، از جمله موارد مندرج در کنوانسیون بین‌المللی لغو کلیه اشکال تبعیض نژادی وجود دارد. در عین حال، کمیته توجه دولت‌های عضو را به استفاده از معیارهای مختلف برای تعیین گروه‌های قومی یا مردم بومی که منجر به شناسایی یا عدم شناسایی گروهای دیگر، و درنتیجه منجر به رفتار متفاوت می‌شود، جلب می‌کند.

#

۴. کمیته، اظهارنظر عمومی شماره ۴ را که در جلسه هشتم آن در سال ۱۹۷۳ تصویب شده، و پاراگراف ۸ دستورالعمل‌های عمومی مربوط به فرم و محتویات گزارش‌های ارائه شده توسط کشورهای عضو در پاراگراف ۱ ماده ۹ کنوانسیون (CERD / C / 70 / Rev.3) را یادآوری کرده و از کشورها برای گنجاندن اطلاعات مرتبط در مورد ترکیب آماری جمعیتی‌شان با توجه به مقررات ماده ۱ کنوانسیون، در خصوص درج اطلاعات در مورد نژاد، رنگ، تبار و ملیت یا قومیت در موارد مناسب، دعوت می‌کند.

#
  • مندرج در سند A/54/18،ضمیمه ۵
#

پی‌نوشت‌ها

#