برو به محتوای اصلیمرجع اسناد حقوقی معاهدات

پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

پرش به فهرست

ضمینه

#

دیباچه

دولتهای عضو پروتکل حاضربا توجه به این امر که مطابق با اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، پذیرش کرامت ذاتی و حقوق برابر و سلب ناشدنی تمامی اعضای بشریت، اساس آزادی، عدل و صلح در جهان می‌باشد،با اشاره به این امر که اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد تمامی انسان ها، آزاد متولد شده و از عزت و حقوق مساوی برخوردار بوده، و کلیه افراد، فارغ از هر گونه تمایز از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و غیره، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب و سایر موقعیت های اجتماعی، سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطرح شده در این اعلامیه می‌باشند،با یادآوری این امر که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر اذعان دارند کمال مطلوب انسان های آزاد فارغ از ترس و فقدان، تنها زمانی متجلی می‌گردد که شرایط به نحوی مهیا گردد که همگان امکان بهره مندی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را داشته باشند،با تصدیق عمومیت، تقسیم ناپذیری، اتکاء متقابل و ارتباط متقابل تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی،با یادآوری این امر که هر یک از دولتهای عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (از این مرحله به بعد، برای اشاره از کلمه «میثاق» استفاده خواهد شد) متعهد می‌گردد به صورت انفرادی و یا از طریق مساعدت و همکاری بین المللی به ویژه از نوع اقتصادی و فنی، با بهره گیری از حداکثر منابع موجود در اختیار خود، با هدف نیل تدریجی به تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق با استفاده از تمامی ابزارهای مناسب من جمله اتخاذ اقدامات قانونگذاری، گام بردارد،نظر به این امر که به منظور نیل به اهداف میثاق و اجرای اصول آن، مقتضی است کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (از این مرحله به بعد، برای اشاره از کلمه «کمیته» استفاده خواهد شد) قادر به انجام اعمال مطرح شده در پروتکل حاضر باشد،در خصوص موارد ذیل توافق نموده اند:

#

ماده۱:صلاحیت کمیته در دریافت و رسیدگی به شکایات

۱.دولت عضو میثاق که عضو پروتکل حاضر می‌شود، اختیارات کمیته در دریافت و رسیدگی به شکایات، مطابق با اصول مطرح شده در پروتکل حاضر، را به رسمیت می‌شناسد.

۲.هیچ شکایتی در خصوص هر یک از دولتهای عضو که عضو پروتکل حاضر نمی باشد، از جانب کمیته دریافت نخواهد شد.

#

ماده۲: شکایات

شکایات می‌تواند توسط افراد یا به نمایندگی از ایشان و یا گروه های افراد در حوزه تحت قلمرو دولت عضو مطرح شود که مدعی تضییع حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مطرح شده در میثاق، توسط آن دولت عضو می‌باشند. چنانچه شکایتی به نمایندگی از افراد یا گروه هایی از افراد صورت پذیرد، این امر منوط به رضایت ایشان بوده، مگر اینکه نویسنده توجیهی برای عمل از جانب این افراد بدون رضایت آنها داشته باشد.

#

ماده۳: قابلیت ارائه در دادگاه

۱.کمیته شکایات را مورد بررسی قرار نخواهد داد مگر اینکه از به کار بستن تمامی راه حل های داخلی موجود، اطمینان حاصل شده باشد. این امر در صورتی که استفاده از چنین راه حل هایی به طور نامعقول به تأخیر انداخته شده باشد، اعمال نمی گردد.

۲.کمیته در شرایط ذیل شکایات را غیر قابل ارائه اعلام می‌دارد:الف) شکایات طی بازه زمانی یک سال پس از به کار بستن راه حل های داخلی صورت نپذیرد، مگر اینکه نویسنده بتواند اثبات نماید ارائه شکایات در آن بازه زمانی میسر نبوده است؛ب) حقایق مورد بحث شکایت مذبور، پیش از لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر برای دولت عضو رخ داده باشند، مگر اینکه آن حقایق پس از آن تاریخ نیز ادامه یابند؛ج) موضوع مشابه، پیش از این توسط کمیته مورد بررسی قرار گرفته و یا تحت آیین دادرسی تجسس بین المللی و یا توافق دیگری در حال بررسی باشد؛د) شکایات با اصول میثاق در تناقض باشند؛ه) شکایات، آشکارا، بی اساس بوده، فاقد دلیل و مدرک کافی بوده و یا تنها بر پایه گزارشات انتشار یافته در رسانه های عمومی باشد؛و) شکایات به منزله سوء استفاده از حق ارائه شکایات باشد؛ و یاز) فرستنده آن نامعلوم بوده و یا به صورت کتبی ارائه نشود.

#

ماده۴: شکایاتی که دال بر آسیب مشخصی نباشد

کمیته در صورت لزوم می‌تواند از پرداختن به شکایتی که تصریح نمی دارد آیا نویسنده آن متحمل لطمه ای شده است یا خیر امتناع ورزد، مگر اینکه بنا بر نظر کمیته این شکایت اشاره به مسئله ای جدی با اهمیت کلی داشته باشد.

#

ماده۵: اقدامات موقت

۱.هر زمان پس از دریافت شکایت، و پیش از تعیین هر گونه امتیاز و جبران خسارت، کمیته ممکن است درخواستی مبنی بر رسیدگی فوری برای دولت عضو مورد نظر ارسال نماید که به موجب آن دولت عضو مذکور اقداماتی موقت که ممکن است در شرایط خاص برای پیشگیری از وارد آمدن آسیب جبران ناپذیر به قربانی یا قربانیان تخلفات اظهار شده لازم باشد را صورت دهد.

۲.در شرایطی که کمیته اختیار محوله به خود تحت بند ۱ ماده جاری را به کار می‌بندد، این امر به منزله قابل ارائه بودن و یا تعیین امتیازات و جبران خسارت در خصوص شکایت مذبور نخواهد بود.

#

ماده۶: ارسال شکایت

۱.به موجب پروتکل حاضر، کمیته باید تمامی مکاتبات ارائه شده را به صورت محرمانه به اطلاع دولت عضو مورد نظر برساند، مگر اینکه شکایت مورد نظر، بدون ارجاع به دولت عضو مذبور، از دیدگاه کمیته غیرقابل ارائه تلقی شود.

۲.دولت عضو گیرنده (شکایت) باید ظرف ۶ ماه، توضیحات و گزارشات کتبی خود در خصوص روشن سازی موضوع مورد بحث و در صورت امکان، راه حل هایی که از سوی آن دولت فراهم گردیده را ارائه نماید.

#

ماده۷: توافق دوستانه

۱.کمیته باید کمک ها و حمایت خود را با هدف رسیدن به توافقی دوستانه در خصوص موضوع مورد بحث، بر پایه احترام به ملزومات مطرح شده در این میثاق، در اختیار دولتهای عضو مورد نظر قرار دهد.

۲.پذیرفتن یک توافق دوستانه، بررسی شکایات تحت پروتکل حاضر را خاتمه می‌بخشد.

#

ماده۸: بررسی شکایات

۱.کمیته باید شکایاتی را که تحت ماده ۲ پروتکل حاضر دریافت می‌دارد، به مانند سایر شکایات ارائه شده به این نهاد مورد بررسی قرار دهد، مشروط بر اینکه شکایات مورد نظر در اختیار دولت عضو مذبور قرار گیرد.

۲.کمیته باید بررسی شکایات، تحت پروتکل حاضر را در نشست های غیرعمومی صورت دهد.

۳.زمانی که کمیته شکایتی را بر مبنای پروتکل حاضر مورد بررسی قرار می‌دهد، ممکن است در شرایط مقتضی به اسناد مرتبط تدوین شده توسط سایر نهادهای سازمان ملل متحد، آژانس های تخصصی، صندوق ها، برنامه ها و مکانیزم ها، و دیگر سازمان های بین المللی، من جمله سازمان های منطقه ای حقوق بشری و یا هرگونه مشاهدات یا توضیحات از جانب دولت عضو مورد نظر، رجوع نماید.

  1. زمانی که کمیته شکایتی را بر مبنای پروتکل حاضر مورد بررسی قرار می‌دهد، باید معقولیت اقدامات صورت گرفته توسط دولت عضو را با توجه به بخش دوم میثاق در نظر گیرد. در این میان، کمیته باید به این امر توجه داشته باشد که دولت عضو ممکن است انواع متنوعی از سیاست ها را جهت اجرای حقوق مطرح شده در میثاق، اتخاذ نماید.
#

ماده۹: پیگیری نظرات کمیته

۱.پس از بررسی یک شکایت، کمیته باید نظرات خود را به همراه توصیه های احتمالی، برای دولت عضو مورد نظر ارسال نماید.

۲.دولت عضو باید نظرات و توصیه های احتمالی کمیته را مورد توجه قرار داده و طی ۶ ماه باید پاسخ خود را دال بر اطلاعات در خصوص اقدامات صورت گرفته بر مبنای نظرات و توصیه های کمیته به صورت کتبی برای کمیته ارسال نماید.

۳.به موجب ماده های ۱۶ و ۱۷ میثاق، کمیته ممکن است از دولت عضو بخواهد اطلاعات بیشتری در خصوص اقدامات صورت گرفته بر اساس نظرات و توصیه های احتمالی کمیته، من جمله مواردی که از جانب ایشان مناسب تلقی گردیده، در گزارشات آتی خود ارائه نمایند.

#

ماده۱۰: شکایات میان دولتها

۱-هر یک از دولتهای عضو این پروتکل، در هر زمانی، به موجب ماده جاری می‌تواند اعلام نماید که صلاحیت و اختیار کمیته در دریافت و بررسی شکایات را به رسمیت می‌شناسد؛ بدین معنا که دولت عضو می‌تواند ادعا نماید دولت عضو دیگری در عمل به تعهدات خویش در قبال میثاق موفق عمل ننموده است. مکاتبات تحت ماده جاری تنها در صورتی می‌تواند دریافت و مورد بررسی قرار گیرد که دولت عضو ارائه دهنده آن شکایت، به رسمیت شناختن صلاحیت و اختیار کمیته را اعلام نموده باشد. در صورتی که چنین اعلانی صورت نپذیرفته باشد، هیچ شکایتی از جانب آن دولت عضو دریافت نخواهد گشت. به شکایات دریافت شده تحت ماده جاری، به شکل ذیل پرداخته خواهد شد:الف) چنانچه یکی از دولتهای عضو پروتکل حاضر بر این باور باشد که دولت عضو دیگری به تعهدات خود در قبال میثاق عمل نمی نماید، می‌تواند این امر را به صورت کتبی به آن دولت عضو گوشزد نماید. همچنین، دولت عضو مذبور می‌تواند کمیته را از این امر آگاه سازد. طی ۳ ماه پس از دریافت مکاتبه، دولت دریافت کننده باید توضیح و یا گزارشی کتبی به دولت فرستنده مکاتبه ارائه نموده و موضوع مورد بحث را تصریح نماید، که این امر تا حد ممکن و مناسب باید دربرگیرنده اقدامات و راه حل های انجام گرفته، قریب الوقوع و یا در دست انجام در خصوص آن موضوع باشد؛ب) چنانچه موضوع مورد بحث طی ۶ ماه پس از دریافت توسط دولت گیرنده نخستین شکایت، از جانب هر دو دولت عضو فیصله نیابد، هر یک از دولتها می‌تواند با اطلاع رسانی به کمیته و دولت عضو دیگر، موضوع مورد بحث را به کمیته ارجاع دهد؛ج) کمیته تنها پس از حصول اطمینان از این امر که تمامی راه حل های موجود داخلی، به کار گرفته شده و تماماً مورد استفاده قرار گرفته اند، می‌تواند به موضوع ارجاع داده شده رسیدگی نماید. چنانچه به کار بستن چنین راه حل هایی به نحوی نامعقول به تعویق انداخته شده، این امر ملغی می‌باشد.د) مطابق با اصول بند (ج) ماده جاری، کمیته باید بر اساس احترام به تعهدات مطرح شده در میثاق، و با هدف (نیل) به راه حلی دوستانه در خصوص موضوع مورد بحث، کمک ها و حمایت خود را در اختیار دولت های عضو مورد نظر قرار دهد؛ه) کمیته باید بررسی شکایات، تحت ماده حاضر را در نشست های غیرعمومی صورت دهد.و) در خصوص هر گونه موضوعی که در رابطه با بند (ب) ماده جاری به کمیته ارجاع داده شود، کمیته می‌تواند از هر یک از دولتهای عضو مورد نظر که در بند (ب) به آن اشاره شده، درخواست ارائه اطلاعات مرتبط نماید؛ز) دولتهای عضو مورد نظر که در بند (ب) ماده جاری بدان اشاره شد باید در زمان بررسی موضوع مورد بحث توسط کمیته، حق بیان داشته و اظهارات خود را به صورت کتبی یا شفاهی ارائه نمایند؛ح) کمیته باید به سرعت پس از تاریخ دریافت اطلاعیه بند (ب) ماده جاری، گزارشی به شرح ذیل ارائه نماید:۱) چنانچه راه حلی از طریق شرایط مطرح شده در بند (د) ماده جاری به دست آید، کمیته باید گزارش خود را محدود به بیانیه ای کوتاه از اطلاعات و راه حل به دست آمده نماید. ۲)چنانچه راه حلی از طریق شرایط مطرح شده در بند (د) ماده جاری به دست نیاید، کمیته باید در گزارش خود اطلاعات مرتبط با موضوع مورد بحث میان دولتهای عضو مربوطه را بیان دارد. اظهارات کتبی و مدارک دال بر اظهارات شفاهی دولتهای عضو مورد نظر، باید ضمیمه گزارش شود. همچنین، کمیته تنها می‌تواند با دولتهای عضو مربوطه در خصوص هر دیدگاهی که ممکن است مرتبط با موضوع مورد بحث باشد، گفتگو نماید. تحت هر شرایطی، گزارش باید به اطلاع دولتهای عضو مربوطه برسد.

۲.دولتهای عضو (مربوطه) باید بیانیه ای در خصوص بند ۱ ماده حاضر در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد قرار داده، و وی باید رونوشت این بیانیه را برای سایر دولتهای عضو ارسال نماید. بیانیه می‌تواند در هر زمان از طریق اطلاع رسانی به دبیر کل، بازپس گرفته شود. چنین باز پس گیری نباید بررسی مواردی که موضوع مکاتبات تا کنون ارسال شده، تحت ماده حاضر می‌باشد را مخدوش سازد. پس از اینکه دبیر کل، اطلاعیه باز پس گیری بیانیه را دریافت می‌دارد، هیچ مکاتبه دیگری از سوی هیچ یک از دولتهای عضو دریافت نخواهد گردید، مگر اینکه دولت عضو مربوطه بیانیه جدیدی اظهار نموده باشد.

#

ماده۱۱: روند بررسی

۱.دولت عضو پروتکل حاضرمی تواند در هر زمان اعلام نماید صلاحیت کمیته در رابطه با ماده جاری را به رسمیت می‌شناسد.

۲.چنانچه اطلاعاتی موثق در خصوص نقض اساسی و سیستماتیک حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مطرح شده در میثاق توسط یکی از دولتهای عضو دریافت شود، کمیته می‌تواند از آن دولت عضو دعوت نماید تا در بررسی اطلاعات همکاری نموده و بدین منظور، مشاهدات خود در در رابطه با اطلاعات مورد نظر را ارائه نماید.

۳.با در نظر گرفتن مشاهدات ارائه شده از جانب دولت عضو، و همچنین هر گونه اطلاعات موثق دیگر در همین رابطه، کمیته می‌تواند یکی از اعضای خود و یا تعداد بیشتری را به امر بررسی و گزارش دهی سریع به کمیته گمارد. در صورت اجازه و رضایت دولت عضو، روند بررسی ممکن است شامل بازدید از منطقه مورد نظر باشد.

۴.چنین بررسی باید محرمانه صورت گرفته و از دولت عضو در تمامی مراحل پیشبرد این رویه باید درخواست همکاری گردد.

۵.پس از بررسی یافته های این تحقیق، کمیته باید تمامی یافته ها را به همراه هر گونه نظر و پیشنهاد برای دولت عضو مورد نظر ارسال نماید.

۶.دولت عضو مورد نظر باید طی ۶ ماه پس از دریافت یافته ها، نظرات و پیشنهادات ارسال گشته از جانب کمیته، مشاهدات خود را به کمیته ارائه نماید.

۷.پس از تکمیل اقدامات در خصوص تحقیق صورت گرفته بر مبنای بند ۲ ماده جاری، کمیته می‌تواند پس از رایزنی با دولت عضو مورد نظر، بر این آید که خلاصه ای از نتایج اقدامات را در گزارش سالیانه خود، که در ماده ۱۵ پروتکل حاضر بدان اشاره شده، لحاظ نماید.

۸.هر یک از دولتهای عضو که بیانیه ای مطابق با بند ۱ ماده جاری اعلان داشته اند، می‌توانند در هر زمان با اطلاع رسانی به دبیر کل، این بیانیه را بازپس گیرد.

#

ماده ۱۲: پیگیری روند بررسی

۱.کمیته می‌تواند از دولت عضو مورد نظر دعوت نماید در گزارش خود، تحت ماده های ۱۶ و ۱۷ میثاق، جزئیات اقدامات صورت گرفته در خصوص بررسی انجام شده به موجب ماده ۱۱ پروتکل حاضر، را لحاظ نماید.

۲.کمیته می‌تواند در صورت لزوم، پس از پایان دوره ۶ ماه که در ماده ۱۱ بند ۶ بدان اشاره شد، از دولت عضو مورد نظر دعوت نماید این نهاد را از اقدامات صورت گرفته در خصوص چنین بررسی مطلع نماید.

#

ماده۱۳: اقدامات حمایتی##

دولت عضو باید تمامی اقدامات مورد نیاز را صورت داده تا اطمینان حاصل نماید افراد در منطقه تحت اختیار آن دولت، در نتیجه مکاتبه ای که با کمیته در پی پروتکل حاضر انجام گرفته، مورد هیچ گونه سوء رفتار و یا ارعاب قرار نداشته باشند.

#

ماد۱۴: مساعدت و همکاری بین المللی

۱.کمیته باید به نحو مقتضی و با رضایت دولت عضو مربوطه، نظرات و توصیه های خود در خصوص شکایات و تحقیقات که دال بر الزام مشاوره و مساعدت فنی، و همچنین مشاهدات و پیشنهادات احتمالی دولت عضو در خصوص نظرات و توصیه های کمیته را به آژانس های ویژه ملل متحد، صندوق ها، برنامه ها و دیگر نهادهای ذیصلاح ارسال نماید.۲.به علاوه، کمیته می‌تواند با رضایت دولت عضو مورد نظر هر مطلبی که نشأت گرفته از مکاتبات صورت پذیرفته به موجب پروتکل حاضر بوده و ممکن است به هر یک از این نهادها، در حیطه فعالیت خود، در رابطه با تصمیم گیری در خصوص مؤثر واقع گشتن اقدامات بین المللی که می‌توانند به دولتهای عضو در پیشبرد اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق یاری رساند، کمک نماید ، به اطلاع این نهادها برساند.۳.یک صندوق امانی مطابق با رویه های مرتبط مجمع عمومی، که طبق مقررات و قوانین مالی سازمان ملل متحد مورد نظارت قرار گرفته و هدف آن تأمین کمک های تخصصی و فنی برای دولتهای عضو باشد و با رضایت دولت عضو مورد نظر، در جهت اجرای هر چه بهتر حقوق گنجانده شده در میثاق که در نهایت منجر به ایجاد توانایی ملی در حوزه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در بستر پروتکل جاری می‌شود، باید تأسیس گردد.۴.اصول ماده حاضر، به منزله نفی تعهدات هیچ یک از دولتهای عضو در خصوص عمل به وظایف خود تحت میثاق نمی باشد.

#

ماده۱۵: گزارش سالیانه

کمیته باید در گزارش سالیانه خود، خلاصه ای از فعالیت های خود در ارتباط با پروتکل حاضر را لحاظ نماید

#

ماده۱۶: اشاعه و اطلاعات

هر یک از دولتهای عضو متعهد می‌گردد به معرفی و ترویج میثاق و پروتکل حاضر پرداخته، و دسترسی به اطلاعات در خصوص نظرات و توصیه های کمیته، به ویژه موضوعاتی که به آن دولت عضو مرتبط می‌باشد را تسهیل نماید و این امر در قالبی صورت می‌گیرد که برای افراد دارای معلولیت نیز قابل دسترس باشد.

#

ماده۱۷: امضا، تصویب، و ملحق شدن

۱.پروتکل حاضر برای هر یک از دولتها که میثاق را امضا یا تصویب نموده و یا به آن ملحق گشته، آماده امضا می‌باشد.

۲.هر یک از دولتها که میثاق را تصویب نموده و یا به آن ملحق گشته، می‌تواند پروتکل حاضر را تصویب نماید. اسناد دال بر تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت خواهد ماند.

۳.هر یک از دولتها که میثاق را تصویب نموده و یا به آن ملحق گشته اند، می‌توانند به پروتکل حاضر ملحق گردند.

۴.ملحق گشتن زمانی به مرحله اجرا در می‌آید که اسناد دال بر ملحق شدن نزد دبیر کل سازمان ملل متحد قرار گیرد.

#

ماده۱۸: لازم الاجرا شدن

۱.پروتکل حاضر، سه ماه پس از قرار گرفتن دهمین سند دال بر تصدیق یا ملحق گشتن، در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد، لازم الاجرا می‌گردد.

۲.برای هر دولتی که این پروتکل را پس از سپردن دهمین سند دال بر تصویب یا ملحق شدن، تصویب نموده یا بدان ملحق گردد، پروتکل حاضر ۳ ماه پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق برای آن دولت لازم الاجرا می‌گردد.

#

ماده۱۹: اصلاحات

۱.هر یک از دولتهای عضو می‌تواند اصلاحیه ای در خصوص پروتکل حاضر مطرح نموده و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه نماید. دبیر کل باید تمامی اصلاحات پیشنهاد شده را به اطلاع دولتهای عضو رسانیده و از ایشان بخواهد در صورتی که ایشان خواستار نشستی با حضور دولتهای عضو، و با هدف بررسی و تصمیم گیری در خصوص پیشنهادات می‌باشند، وی را از این امر مطلع سازند. چنانچه طی ۴ ماه از زمان برقراری چنین مکاتبه ای، یک سوم دولتهای عضو خواستار برگزاری این نشست گردند، دبیر کل باید این گردهمایی را تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار نماید. هر گونه اصلاحاتی که از جانب دو سوم دولتهای عضو حاضر و رأی دهنده اتخاذ گردد، می‌بایست توسط دبیر کل، جهت تأیید به مجمع عمومی و پس از آن جهت پذیرش، به تمامی دولتهای عضو ارائه گردد.

۲.اصلاحیه ای که مطابق بند ۱ ماده جاری اتخاذ و تأیید گشته، ۳۰ روز پس از اینکه تعداد اسناد ارائه شده دال بر پذیرش، به دو سوم تعداد دولتهای عضو در زمان اتخاذ اصلاحیه مذکور برسد، لازم الاجرا می‌گردد. از آن زمان به بعد، این اصلاحیه ۳۰ روز پس از تسلیم سند پذیرش از جانب دولت عضو، برای آن دولت لازم الاجرا می‌باشد. اصلاحیه تنها برای دولتهای عضوی که آن را پذیرفته اند، الزامی می‌باشد.

#

ماده۲۰: رد کردن

۱.هر یک از دولتهای عضو ممکن است در هر زمان، از طریق اطلاع رسانی کتبی و خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، پروتکل حاضر را مردود شمارند. تقبیح، ۶ ماه پس از تاریخ دریافت اطلاع رسانی توسط دبیر کل اجرایی می‌گردد.۲.تقبیح، امری مجزا از اجرای مستمر اصول پروتکل حاضر در خصوص مکاتبات صورت گرفته تحت ماده های ۲ و ۱۰، و یا هر رویه ای که تحت ماده ۱۱ و پیش از عملی گشتن تقبیح آغاز گشته، می‌باشد.

#

ماده۲۱: اطلاع رسانی توسط دبیر کل

دبیر کل سازمان ملل متحد می‌بایست تمامی دولتهایی که ماده ۲۶ بند ۱ میثاق بدان اشاره شده را در خصوص مطالل ذیل آگاه سازد:الف) امضا، تصویب و ملحق گشتن تحت پروتکل حاضر؛ب) تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر گونه اصلاحیه ای که به موجب ماده ۱۹ صورت پذیرد؛ج) هر گونه تقبیح، تحت ماده ۲۰.

#

ماده۲۲:زبان های رسمی

۱.پروتکل حاضر که نسخه های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن از درجه اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، می‌بایست به آرشیو سازمان ملل متحد تسلیم گردد.

۲.دبیر کل سازمان ملل متحد می‌بایست رونوشت های تأیید شده پروتکل حاضر را برای تمامی دولتهایی که در ماده ۲۶ میثاق بدان اشاره شده ارسال نماید.

#

پی‌نوشت‌ها

#